همکاران دفتر معاونت پژوهشی

سرکار خانم مظاهری

آدرس پست الکترونیکی: hmazaheri@ut.ac.ir

سمت: مسئول دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

مهندس مجید بحرینی

آدرس پست الکترونیک: mbahreini@ut.ac.ir

سمت: رئیس امور اداری معاونت پژوهشی

مهندس نوید علیزاده

آدرس پست الکترونیک: nalizadeh@ut.ac.ir

سمت: کارشناس انفورماتیک

(Visited 2,348 times, 2 visits today)