ارتباط با دبیرخانه جشنواره

چنانچه پس از مراجعه به کارشناس پژوهشی پردیس / دانشکده مربوطه در تکمیل فرم ها و ارسال مدارک ابهامی وجود داشت با افراد زیر تماس حاصل شود:

۱- مریم طوطیان ۶۱۱۱۳۱۲۵-۶۶۹۶۳۴۳۸  دبیر اجرایی جشنواره

۲- سرور شجاعی رنجبر ۶۶۹۶۳۴۳۸ – ۶۱۱۱۳۱۴۹ واحد های مربوط به کمیسیون های فنی، علوم پایه و دانشکده دامپزشکی
۳- مژگان رحیم زاده  ۶۱۱۱۳۱۲۴ ۶۶۴۰۰۵۶۶  واحدهای مربوط  به کمیسیون علوم انسانی
۴- مریم خادمی ۶۱۱۱۲۸۱۱- ۶۶۴۰۰۵۶۶   واحد های مربوط به کمیسیون های کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و معماری و علوم اجتماعی و رفتاری
در مورد طرح های کاربردی تلفن های تماس به شرح ذیل می باشد :

۱- مهدی بلالی ۶۱۱۱۳۱۴۴- کمیسیون علوم پایه و کمیسیون هنر و معماری
۲- زینب جوانمردی  ۶۱۱۱۳۱۴۵ – کمیسیون علوم انسانی
۳- مهدی شریفی آشتیانی ۶۱۱۱۳۷۸۰ – کمیسیون فنی
۴- اصغر طاهری ۶۱۱۱۳۱۱۸ – کمیسیون کشاورزی و دامپزشکی
۵- محمد رضا میری ۶۱۱۱۳۱۱۹- کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری

(Visited 409 times, 1 visits today)