تکمیل فرم و ارسال مدارک رساله ها / پایان نامه نمونه

  • خواهشمند است فرم تکمیل شده را به صورت دستی  به پردیس/ دانشکده ذیربط ارائه فرمایید. بدیهی است فرم ها می باید همراه با فرم تعهدات علمی دانشجو در شورای پژوهشی گروه/ دانشکده ذیربط مورد تایید واقع شده و همراه با صورتجلسه گروه/ دانشکده به پردیس / دانشکده مستقل ذیربط ارائه شود.

     

     فرم انتخاب رساله و پایان نامه نمونه

(Visited 5,375 times, 1 visits today)