درباره جشنواره

قالَ علی (ع): لا عَمَلَ کَالتَّحقیقِ.

امام علی علیه السّلام فرمودند: هیچ کرداری مانند پژوهش نیست.

پژوهش زیربنای توسعه دانایی محور و اساسی ترین شاخص پیشرفت در هر جامعه است. نقش پژوهش در راستای توسعه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه ها اعم از فرهنگ، اقتصاد و سیاست دانست.

به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در کشور روز ۲۵ آذرماه “روز پژوهش” و چهارمین هفته آذرماه از طرف شورای فرهنگ عمومی به نام “هفته ملی پژوهش و فناوری” نام نهاده شده است.

 در این راستا دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۰ به منظور تجلیل و قدردانی از پژوهشگران برتر و در راستای فرهنگ سازی پژوهش کیفیت محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه تهران و تولید دانش حکمت بنیان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره دانشگاه های نسل سوم، هر ساله اقدام به برگزاری مراسم جشنواره پژوهش و فناوری  و تقدیر از منتخبین جشنواره به شرح ذیل می نماید:

پژوهشگران (پیشکسوت نمونه-  برجسته- نمونه- جوان نمونه) –  طرح های پژوهشی کاربردی منتخب- دستاورد پژوهشی ویژه- کتابخانه و آزمایشگاه نمونه – رساله ها/ پایان نامه های تحصیلی نمونه- کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه – کارشناس پژوهشگر نمونه

فرآیند انتخاب برگزیدگان :
معاونت پژوهشی هر یک از پردیسها/ دانشکدههای مستقل/ واحدهای پژوهشی مستقل بر اساس فراخوان اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی پس از طرح و بررسی مدارک بر اساس فراخوان ارسالی از معاونت پژوهشی دانشگاه، با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه های جشنواره، موارد انتخاب شده را همراه با فرم تکمیل شده وکلیه مدارک و مستندات، و صورت جلسه شورای پژوهشی پردیس/ دانشکده مستقل/ واحد پژوهشی مستقل مربوط و نیز سایر مدارک اشاره شده در دستورالعمل ارسالی، به منظور بررسی در کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی  به اداره کل برنامهریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه  معرفی نمایند.

اداره کل برنامهریزی و نظارت پژوهشی پس از بررسی و ارزیابی مدارک درکمیته های پژوهشی علوم پایه، فنی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری، هنر و معماری، از هرکمیته یک (۱) نفر حسب مورد که دارای بالاترین امتیاز می باشد، برای بررسی نهایی به کمیته داوری جشنواره معرفی مینماید.

کمیته داوری جشنواره پژوهش و فناوری نسبت به بررسی و انتخاب نهایی برگزیدگان اقدام می نماید.

(Visited 1,533 times, 1 visits today)