ستاد جشنواره

 

رئیس ستاد جشنواره

دکتر محمد رحیمیان

معاون پژوهشی دانشگاه


قائم مقام رئیس ستاد جشنواره

دکتر محمدرضا نقوی

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه


دبیر اجرایی جشنواره
مریم طوطیان 
 
(Visited 420 times, 1 visits today)