کمیته های علمی

  الف: کمیته داوری جشنواره:

 • معاون پژوهشی دانشگاه (مسئول کیمته)
 • مسئولین کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی
 •  مدیرکل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی (دبیر علمی کمیته)
 • دبیر اجرایی کمیته

 ب: کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی دانشگاه:

کمیته پژوهشی کمیسیون دامپزشکی:

 • معاون پژوهشی دامپزشکی
 • مدیران گروه های دانشکده دامپزشکی

کمیته پژوهشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری :

 • معاون پژوهشی دانشکده مدیریت
 • معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد
 • معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی
 • معاون پژوهشی دانشکده روان شناسی
 • معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
 • معاون پژوهشی دانشکده جغرافیا
 • معاون پژوهشی دانشکده کارآفرینی
 • معاون علمی پردیس فارابی (گروه های مرتبط)

کمیته پژوهشی کمیسیون علوم انسانی :

 • معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • معاون پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • معاون پژوهشی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
 • معاون پژوهشی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
 • معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • معاون پژوهشی دانشکده مطالعات جهان
 • معاون پژوهشی موسسه باستان شناسی
 • معاون علمی پردیس فارابی(گروههای مرتبط)
 • مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی
 • پژوهشکده تاریخ علم

کمیته پژوهشی کمیسیون علوم پایه :

 • معاون پژوهشی پردیس علوم
 • معاون پژوهشی دانشکده شیمی
 • معاون پژوهشی دانشکده فیزیک
 • معاون پژوهشی دانشکده ریاضی و آمار
 • معاون پژوهشی دانشکده زمین شناسی
 • معاون پژوهشی دانشکده زیست شناسی
 • معاون پژوهشی گروه بیوتکنولوژی
 • معاون پژوهشی موسسه ژئوفیزیک
 • رئیس مرکزتحقیقات بیوشیمی وبیوفیزیک

کمیته پژوهشی کمیسیون فنی :

 • معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی معدن
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع
 • معاون پژوهشی دانشکده فنی کاسپین
 • معاون علمی دانشکده فنی فومن
 • معاون پژوهشی گروه نقشه برداری
 • معاون پژوهشی دانشکده علوم و فنون نوین

کمیته پژوهشی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی :

 • معاون پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • معاون پژوهشی پردیس ابوریحان
 • معاون علمی دانشکده منابع طبیعی
 • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست
 • رئیس مرکز بین المللی تحقیقات  بیابان
 • معاون علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
 • معاون علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
 • معاون علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

کمیته پژوهشی کمیسیون هنر و معماری :

 • معاون پژوهشی پردیس هنرهای زیبا
 • معاون پژوهشی دانشکده معماری
 • معاون پژوهشی دانشکده هنرهای تجسمی
 • معاون پژوهشی دانشکده شهرسازی
 • معاون پژوهشی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
 • معاون پژوهشی دانشکده طراحی صنعتی
(Visited 458 times, 1 visits today)