آیین نامه ها و فرم های جشنواره پژوهش

آیین نامه ها:

آیین نامه انتخاب پژوهشگر پیشکسوت برجسته، نمونه و جوان نمونه 

آیین نامه انتخاب رساله ها / پایان نامه های نمونه دانشگاه

آیین نامه انتخاب دستاوردهای پژوهشی ویژه

آیین نامه انتخاب کارشناس پژوهش اجرایی/ پژوهشگر نمونه

آیین نامه انتخاب و تشویق طرح های پژوهشی کاربردی

آیین نامه انتخاب آزمایشگاه نمونه 

آیین نامه انتخاب کتابخانه نمونه

فرم های مربوط به داوطلبین جشنواره پژوهش و فناوری:

فرم بررسی طرح های پژوهشی کاربردی

فرم دستاوردهای پژوهشی نمونه

فرم انتخاب پایان نامه و رساله نمونه

فرم کارشناس پژوهشگر نمونه

 فرم کارشناس اجرایی نمونه

فرم های مربوط به متخبین جشنواره پژوهش و فناوری:

فرم پژوهشگران ( پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه)

فرم رساله و پایان نامه نمونه

فرم طرح های پژوهشی کاربردی نمونه و برجسته

فرم دستاوردهای پژوهشی ویژه

فرم کارشناس پژوهشگر نمونه

فرم کارشناس اجرایی نمونه

کارگاه بررسی نحوه تکمیل و ارزیابی پرونده اعضای هیئت علمی، دانش آموختگان و کارشناسان در جشنواره پژوهش و فناوری

پاسخ آزمون 

(Visited 3,170 times, 1 visits today)