آیین نامه ها و فرم های جشنواره پژوهش

آیین نامه ها:

آیین نامه انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته و جوان نمونه دانشگاه (مصوب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۸)

آیین نامه انتخاب رساله ها / پایان نامه های نمونه دانشگاه

آیین نامه انتخاب کارشناس پژوهش اجرایی/ پژوهشگر نمونه

آیین نامه انتخاب آزمایشگاه نمونه 

آیین نامه انتخاب کتابخانه نمونه

فرم های مربوط به داوطلبین (دانشجویان و کارشناسان) جشنواره پژوهش و فناوری:

فرم انتخاب پایان نامه و رساله نمونه

فرم کارشناس پژوهشگر نمونه

 فرم کارشناس اجرایی نمونه

فرم های مربوط به متخبین جشنواره پژوهش و فناوری:

فرم پژوهشگران ( پیشکسوت نمونه، برجسته و جوان نمونه)

فرم رساله و پایان نامه نمونه

فرم کارشناس پژوهشگر نمونه

فرم کارشناس اجرایی نمونه

 

(Visited 3,644 times, 1 visits today)