اعلام آمادگی بررسی پرونده های متقاضیان در کمیته اخلاق و دریافت کد اخلاق پژوهشی

" كميته اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران" با توجه به اهميت حفظ و ارتقاي سلامت، با رعايت حقوق و حفظ ارزش‌هاي اخلاقي درحين انجام پژوهش و تاكيد بر رعايت موازين شرعي، حقوقي و اخلاقي در پژوهش‌ها، در خردادماه ۱۳۹۶ تشكيل و در مهرماه ۱۳۹۷ به عنوان اولين كميته سازماني دانشگاه تهران و نيز تنها كميته پژوهش‌هاي زيست پزشكي علوم ورزشي در سطح ملي، موفق به ثبت، دريافت اعتبارنامه و صدور كد اختصاصي ( IR.UT.SPORT.REC ) در سامانه و پورتال ملي اخلاق در پژوهش‌هاي زيست پزشكي ...
بیشتر