ابلاغ مصوبه شورای راهبردی مدیران معاونت پژوهشی دانشگاه

نظر به راه اندازی سامانه پذیرش پژوهشگران پسادکتری و آمار بالای ثبت نام متقاضیان،  بدینوسیله براساس مصوبه شورای راهبردی مدیران معاونت پژوهشی در تاریخ 10 شهریور ماه 1398 ، مقرر گردید برای پژوهشگرانی که از محل گرنت استاد پذیرش دهنده منابع مالی طرح خود را تامین می نمایند حداقل حقوق پژوهشگران در هر ماه مبلغ 20.000.000 میلیون ریال در نظر گرفته شود و سهم معاونت پژوهشی دانشگاه به میزان 30درصد به مبلغ 6.000.000 ریال به ازای هر ماه خواهد بود. لذا چنانچه حق السهم پرداختی استاد پذیرش دهنده به پژوهشگر بیش از...
بیشتر

تغییرات آیین نامه های جشنواره پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۸

الف: آیین نامه انتخاب پژوهشگران (پیشکسوت، برجسته و جوان نمونه) مصوب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورخ 1398/8/18  ب: تغییرات آیین نامه انتخاب رساله ها / پایان نامه های نمونه 1- تا پايان اسفند سال قبل از برگزاري جشنواره بیش از 2 سال از تاریخ دفاع پایان‌نامه‌هاي کارشناسی ارشد و 3 سال از تاریخ دفاع رساله‌هاي دکتری سپری نشده باشد. 2-معدل دانش‌آموخته حداقل 17 و  درجه رساله/ پایان نامه عالی باشد.   ج: آیین نامه انتخاب کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه/ کارشناس پژوهشگر ن...
بیشتر

تشکیل اولین جلسه کمیته اجرایی بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۸

اولین جلسه کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹8 دانشگاه با مدیریت آقای دکتر محمدرضا نقوی و حضور خانم ها و آقایان: مهندس مجید بحرینی، سید داوود توکلی، محمد جواد جامع بزرگی، شهروز خسروی، محمد مهدی خسرویان، حسین رجبی، مژگان رحیم زاده، مریم طوطیان، مرضیه عموحاجی عراقی، مهندس نوید علیزاده و دکتر هادی غفوریان یاورپناه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹8/7/7 در معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل گردید.
بیشتر