برگزاری اولین جلسه شورای پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹

اولین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در سال 1399 به صورت وبینار در روز شنبه 20 اردیبهشت ماه از ساعت 14 الی 15:30 برگزار شد. در این جلسه آیین نامه های انتخاب آزمایشگاه نمونه دانشگاه تهران و انتخاب کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه و کارشناس پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران باز نگری و مورد تصویب قرار گرفت.
بیشتر