تشکیل اولین جلسه کمیته اجرایی بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۸

اولین جلسه کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹8 دانشگاه با مدیریت آقای دکتر محمدرضا نقوی و حضور خانم ها و آقایان: مهندس مجید بحرینی، سید داوود توکلی، محمد جواد جامع بزرگی، شهروز خسروی، محمد مهدی خسرویان، حسین رجبی، مژگان رحیم زاده، مریم طوطیان، مرضیه عموحاجی عراقی، مهندس نوید علیزاده و دکتر هادی غفوریان یاورپناه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹8/7/7 در معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل گردید.
بیشتر