مرکز مطالعات عالی بین المللی

تعداد بازدید:۱۷۴۳

تاریخچه

اهداف

 

ساختار

رییس: دکتر مهدی فدائی مهربانی

آدرس: دانشکده حقوق و علوم سیاسی- ساختمان جدید- طبقه ۲

تلفن: ۶۱۱۱۲۳۱۶