مرکز تحقیقات حکمرانی منابع طبیعی

تعداد بازدید:۱۲۵۷

تاریخچه

اهداف

  • کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه حکمرانی منابع طبیعی.
  • ایجاد ارتباط موثر و عملیاتی در راستای بکارگیری ظرفیت های بین المللی در توانمندسازی جامعه محلی و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی.
  • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با ادبیات مفهومی، نظری و چارچوب سازی حکمرانی منابع طبیعی.
  • تحقیقات پیرامون زنجیره های ارزش تولید در شرایط مختلف آب و هوایی کشور در مقیاس حوزه آبخیز.
  • برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و کارشناسان دستگاه اجرایی در راستای ارتقاء دانش مرتبط با کارآفرینی محیطی و کسب و کار های پایدار اکوسیستمی.

ساختار

رییس: دکتر مهدی قربانی

آدرس:

تلفن: