مؤسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی

تعداد بازدید:۹۹۱

تاریخچه

اهداف

  • توسعه فناوری‌ و نوآوری های مرتبط با علوم دارویی دامپزشکی برای طراحی، مدیریت و انجام انواع پروژه های تحقیقاتی (پایه کاربردی، آزمایشگاهی، خدماتی، توسعه ای و ....) مورد نیاز سازمان و دیگر مراکز و دستگاه های مرتبط با صنعت دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دامپزشکی؛ 
  • استفاده بهینه از این ظرفیت ها در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز امور دارویی دامپزشکی کشور؛
  • مشارکت درتامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای دانش و مهارت و افزایش بهره وری نیروی انسانی شاغل در سازمان دامپزشکی و دیگر مراکز مرتبط ؛ 
  • تعریف، اجرا و تجاری سازی پروژه های مورد نیاز به منظور معرفی و توسعه داروها، واکسن و مواد بیولوژیک جدید؛ 
  • کمک به توسعه روابط و تعاملات خارجی و بین المللی به منظور ارتقاء و راهبری فعالیت های پژوهشی و آموزشی مورد نیاز  برای کنترل کیفی و نظارت بر تولید، توزیع و مصرف دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دامپزشکی.

ساختار

رییس:

آدرس: دانشکده دامپزشکی

تلفن: