واحدهای پژوهشی

تعداد بازدید:۶۱۲۷

واحد‌های پژوهشی، گروه،مرکز،پژوهشکده‌ و مؤسسات پژوهشی دانشگاه را شامل می‌گردد. سه نوع واحد پژوهشی نوع یک (مورد حمایت مالی دانشگاه)، دو (مستقل از لحاظ مالی) و سه (تقاضا محور) وجود دارند. این ساختارها جهت شبکه سازی بین محققان ملی و بین المللی و ارتباط دانشگاه با جامعه، صنعت، دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاری در حوزه‌های تخصصی و یا بین رشته‌ای ایجاد می‌شود. جهت تأسیس واحدهای پژوهشی (بجز پژوهشگاه) نیاز به تکمیل فرم‌های تیپ اساسنامه مصوب هیأت امنای دانشگاه رسیده است می‌باشد. واحدهای پژوهشی ممکن است زیرمجموعه پردیس / دانشکده مستقل و یا دانشگاه در نظر گرفته شوند. در مواردی که موضوع فعالیت میان رشته‌ای در نظر گرفته شده استفاده از ظرفیت سایر پردیس‌ها و دانشکده‌های مرتبط ضروری است. جهت تأسیس واحد پژوهشی صورتجلسه شورای پژوهشی پردیس / دانشکده‌های مستقل مبنی بر موافقت با تأسیس واحد پژوهشی به همراه اساسنامه به اداره کل ارتباط صنعت و جامعه (اداره نظارت بر مؤسسات و مراکز پژوهشی) ارسال گردد. آئین نامه تشکیل واحدهای پژوهشی که توسط وزارت عتف ابلاغ شده به عنوان یک سند بالادستی در نظر گرفته شده است. ضمناً اصول و ضوابط حاکم بر مدیریت واحدهای پژوهشی مصوب هیأت امنای دانشگاه سندی برای نظارت بر فعالیت مراکز و مؤسسات پژوهشی دانشگاه می‌باشد.

  • لازم به ذکر است صرفاً واحدهای پژوهشی دارای مجوز قطعی شورای گسترش و یا مجوز هیأت امنای دانشگاه جز واحدهای معتبر پژوهشی دانشگاه لحاظ می‌شوند.

آیین‌نامه‌ و فرم‌ها