واحدهای پژوهشی

تعداد بازدید:۴۴۰۸

مرکز، پژوهشکده، پژوهشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی دانشگاه را شامل می‌گردد. سه نوع واحد پژوهشی نوع یک (مورد حمایت مالی دانشگاه)، دو (مستقل از لحاظ مالی) و سه (تقاضا محور) وجود دارند. این ساختارها جهت شبکه سازی بین محققان ملی و بین المللی و ارتباط دانشگاه با جامعه، صنعت، دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاری در حوزه‌های تخصصی و یا بین رشته‌ای ایجاد می‌شود. جهت تأسیس واحدهای پژوهشی (بجز پژوهشگاه) نیاز به تکمیل فرم‌های تیپ اساسنامه مصوب هیأت امنای دانشگاه رسیده است می‌باشد. واحدهای پژوهشی ممکن است زیرمجموعه پردیس / دانشکده مستقل و یا دانشگاه در نظر گرفته شوند. در مواردی که موضوع فعالیت میان رشته‌ای در نظر گرفته شده استفاده از ظرفیت سایر پردیس‌ها و دانشکده‌های مرتبط ضروری است. جهت تأسیس واحد پژوهشی صورتجلسه شورای پژوهشی پردیس / دانشکده‌های مستقل مبنی بر موافقت با تأسیس واحد پژوهشی به همراه اساسنامه به اداره کل پژوهش‌های کاربردی-دبیرخانه مؤسسات و واحدهای پژوهشی، جناب آقای دکتر نادری ارسال گردد. آئین نامه تشکیل واحدهای پژوهشی که توسط وزارت عتف ابلاغ شده به عنوان یک سند بالادستی در نظر گرفته شده است. ضمناً اصول و ضوابط حاکم بر مدیریت واحدهای پژوهشی مصوب هیأت امنای دانشگاه سندی برای نظارت بر فعالیت مراکز و مؤسسات پژوهشی دانشگاه می‌باشد. صرفاً واحدهای پژوهشی دارای مجوز قطعی شورای گسترش و یا مجوز هیأت امنای دانشگاه جز واحدهای معتبر پژوهشی دانشگاه لحاظ می‌شوند.

مسئول:اصغر طاهری، اداره کل پژوهش‌های کاربردی

آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها