کارشناسان

تعداد بازدید:۸۷۶۸

پژوهش‌های کاربردی

پژوهش‌های بنیادی

 • اعلام تایید طرح پژوهشی در شورای پژوهشی [فرم]
 • صدور ابلاغ افزایش اعتبار طرح پژوهشی [فرم]
 • صدور ابلاغ تمدید مهلت اجرای طرح پژوهشی [فرم]
 • صدور ابلاغ طرح پژوهشی [فرم]
 • صدور اختتام اولیه طرح پژوهشی (با وصول گزارش نهایی) [فرم]
 • صدور اختتام مشروط طرح پژوهشی [فرم]
 • صدور اختتام نهایی طرح پژوهشی (با وصول گزارش نهایی و مقاله) [فرم]
 • عدم پذیرش پیشنهاد اجرای طرح جدید [فرم]
 • قرارداد مربوط به حق التحقیق [فرم]
 • قرارداد موقت کارمندان اداری برای همکاری در انجام طرح [فرم]
 • گواهی انجام کار همکاران طرح [فرم]