پرسش‌های متداول


شرایط اضافه‌کردن مجری پس از ابلاغ طرح کاربردی و تائید اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (RTIS) به چه صورتی است؟

از آن جایی که اضافه کردن مجری و یا مجریان پس از ابلاغ طرح کاربردی و ورود اطلاعات طرح در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه و تائید آن توسط دبیران ستادی در محاسبه گرنت اعتبارات دریافتی گذشته ایجاد مشکل می‌نماید، این امر امکان پذیر نیست. بهتر است کارشناسان محترم پیش از تهیه و تنظیم متن موافقت نامه داخلی، در ابتدا هماهنگی لازم را با مجری اولیه طرح انجام داده و ابلاغ طرح را برای مجریان صادر و متناسب با نحوه توزیع گرنت تنظیم نمایند. بدیهی است هر گونه تغییر در تعداد مجریان میبایست قبل از ثبت اعتبار و با صدور ابلاغ طرح جدید و لغو ابلاغ صادر شده قبلی به حوزه پژوهشی دانشگاه اعلام گردد.

آیا واحدهای صف مجاز به صدور نامۀ پژوهشی بودن قراردادهای کاربردی برای اخذ مفاصا حساب بیمه میباشند؟ نحوه صدور نامه‌ی پژوهشی بودن قراردادهای مذکور چگونه است؟

خیر، با عنایت به نامه شماره 121828/18/3 مورخ 1393/07/08 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی، صدور نامۀ پژوهشی بودن قراردادهای کاربردی صرفاً توسط حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و وزارت عتف پس از دریافت درخواست مکتوب و مستندات مربوطه با امضای واحد منعقدکننده قرارداد، بررسی‌های لازم و تائید کارشناس انجام خواهد شد.

ورود اطلاعات گرنت طرحهای کاربردی واحدهای صف چگونه است؟

واحدهای صف موظف به اعلام رسمی و به موقع اطلاعات مالی مربوط به دریافت اعتبارات مرحله‌ای طرح‌های منعقده خود در قلاب جدول ارائه شده توسط بخش مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه می‌باشند. بدیهی است مسئولیت عدم ثبت گرنت طرح‌های کاربردی به علت تأخیر در ارسال اطلاعات مالی طرح‌های کاربردی به حوزه معاونت پژوهشی بر عهده واحدهای صف است.

به چه دلیل باید برای قراردادهای طرح‌های کاربردی و مانند آن از سازمان تأمین اجتماعی مفاصاحساب اخذ شود؟

طبق ماده ۳۱ قانون تأمین اجتماعی همه کارفرمایان موظف هستند یک نسخه از قراردادهای منعقده را به شعبه‌ای از سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرده و پس از پایان اجرای قرارداد مفاصا حساب را اخذ نموده و برای تسویه حساب نهایی به کارفرما ارائه دهند.

برای شروع فرایند اخذ مفاصاحساب چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

برای اخذ مفاصا حساب داشتن دو شرط الزامی است:

1- کد کارگاهی بدهکار نباشد.

2- نامه کارفرما شامل تقاضای مفاصا حساب و پاسخ به سواالت در خصوص قرارداد به شعبه تأمین اجتماعی ذیربط تحویل شده باشد.

صدور مفاصا حساب بدون پرداخت حق بیمه در چه صورتی امکانپذیر است؟

اگر قرارداد توسط دانشگاه منعقد شده باشد، مطابق مفادی از بخشنامه‌های 14 و 14/8 جدید درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی صدور مفاصا حساب بدون پرداخت حق بیمه با دو شرط ذیل امکانپذیر است:

1- گواهی پژوهشی بودن قرارداد از وزارت علوم و یا معاونت پژوهشی دانشگاه به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه ارائه شود.

2- همکاران طرح از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه تهران باشند.

نحوه اخذ مفاصاحساب برای قرارداد دارای اعلامیه بدهی چگونه است؟

در صورتی که صدور اعلامیه بدهی مربوط به بدهی اولیه باشد، یک ماه فرصت برای ثبت اعتراض وجود دارد. بعد از ثبت اعتراض شعبه تأمین اجتماعی تاریخی را برای برگزاری هیأت بدوی رسیدگی اعلام خواهد کرد که باید نمایندگانی از دانشگاه در آن جلسه حاضر شوند و از اعتراض خود دفاع کنند. چنانچه صدور اعلامیه بدهی برمبنای رأی هیأت بدوی باشد، بیست روز برای درخواست اعتراض فرصت است و نمایندگان دانشگاه باید برای دفاع از اعتراض در تاریخ مشخص شده در جلسه هیأت تجدید نظر حضور پیدا کنند.

ثبت طرح‌های شخصی اعضای هیأت علمی دانشگاه در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (RTIS) چگونه است؟

با عنایت بند یک مصوبه مورخ 1398/05/26 هیأت رئیسه، پس ارسال درخواست اعضای هیأت علمی و در صورت داشتن شرایط لازم مسئله در شورای موارد خاص پژوهش‌های کاربردی مطرح و درصورت تصویب با پرداخت 25 درصد بالاسری توسط مجری محترم امکان ثبت در سامانه RTIS بوجود خواهد آمد.

آیا ثبت طرح‌های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (RTIS) امکان‌پذیر است؟

با عنایت به بند سه مصوبه 30/03/95 شورای راهبردی مدیران معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، قراردادهای اعضای هیأت علمی با صندوق از طریق ارائه درخواست کتبی و پرداخت 12/5 درصد از مبلغ قرارداد به عنوان بالاسری دانشگاه و به شرط اتمام طرح و اعلام اختتام توسط صندوق در سامانه قابل ثبت می‌باشد.

برای اعلام 5 درصدی مالیات و پرداخت آن توسط دانشگاه، به چه مصوبه‌ای باید مراجعه نمود؟

میتوان به ماده 84 و 86 قانون اصالح مالیات‌های مستقیم سال 96 مراجعه نمود.

در خصوص عدم کسر مالیات بر ارزش افزوده در قراردادها توسط کارفرما به چه قانونی می توان استناد کرد؟

مطابق آیین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام شود.

هنگامی که میخواهم اعضای هسته را وارد نمایم چگونه میتوانم افراد جدیدی که از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران نیستند (سایر) را اضافه نمایم؟ بر خالف موارد مشابه هنگام جستجو فردی را نشان نمیدهد!

با توجه به اینکه نیاز است تا اطلاعات تکمیلی مانند ایمیل، محل اشتغال و... اعضای هسته به دقت مشخص شود برای ورود اطالعات اعضای هسته که عضو دانشگاه تهران نیستند و سمت سایر دارند لازم است حتما از دکمه سبز رنگ استفاده فرمائید. فیلد شناسه محقق در اسکوپوس را نیز حتما تکمیل فرمائید تا امکان دریافت خودکار مقالات از اسکوپوس فراهم گردد.

هنگام ورود اطلاعات فعالیت‌های اعضای هسته مانند مقاله و ... نام مدیر هسته نیز جزو همکاران نمایش داده میشود و قابل حذف و تغییر نیست. این در حالی است که مدیر هسته در آن فعالیت شرکت نداشته است!

نمایش نام مدیر هسته در قسمت همکاران به معنی همکاری ایشان در آن فعالیت نیست و تنها جنبه تاکید به عنوان وارد کننده اطلاعات و مدیر هسته را دارد. شایان ذکر است این فعالیتها در گرنت و گزارش ترفیع و.. تأثیری ندارد. 

برای ورود اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اعضای هسته (سایر) چه بازه‌ی زمانی باید در نظر گرفته شود؟

مطابق با آئین نامه هسته پژوهشی مالک بررسی هسته فعالیت ۵ سال اخیر اعضای هسته است.

چگونه میتوانم نقش افراد در هسته (مدیر هسته – همکار هسته – عضو هسته) را مشخص نمایم؟

با استفاده از برچسب‌هایی که در ردیف هر همکار وجود دارد میتوانید نقش افراد را در هسته مشخص نمائید. در صورتی که هنگام ورود اطلاعات این امکان فراهم نشد. هنگام ویرایش اطلاعات میتوانید برچسب مورد نظر را به رکورد الصاق فرمائید.