اداره امور قراردادها

تعداد بازدید:۲۰۱۳

اداره امور قراردادها با هدف رعایت اصول و ضوابط قانونی انعقاد قراردادهای پژوهشی کاربردی و آیین نامه ها و ضوابط پژوهشی دانشگاه به عنوان اسناد قانونی دانشگاه با در نظر گرفتن منافع دانشگاه و اعضای هیئت علمی و کاستن از بار تعهدات ناشی از این قراردادها مشغول به فعالیت است. در همین راستا کلیه امور اداری مرتبط با قراردادهای پژوهشی توسط این اداره انجام می‌شود.