امور اداری

تعداد بازدید:۷۱۶۹

انجام کلیه امور اداری پرسنل حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه که در ارتباط با اداره کل نیروی انسانی دانشگاه است. ازجمله:

 • ارتقاء رتبه و پایه
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • جذب، بازنشستگی، انتقال و مأموریت کارکنان
 • برنامه حضور، مرخصی و بازخرید مرخصی و غیره
 • اجرای بخشنامه‌های اداری دانشگاه در طی سال
 • مسئولیت سامانه‌های مرتبط با امور اداری از جمله:
  • سامانه پرسنلی معاونت پژوهشی
  • سامانه آموزش کارکنان
  • سامانه حضور و غیاب
  • سامانه نیروی امریه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • سامانه ارسال پیامک و ایمیل
 • دبیرخانه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
 • بایگانی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
 • تنظیم برنامه نیروی خدماتی حوزه معاونت پژوهشی
 • انجام کلیه امور مربوط به پشتیبانی و ساختمان که در ارتباط با اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه است.
 • کلیه امور رفاهی کارکنان که در ارتباط با اداره کل امور رفاهی دانشگاه است.