اداره پروژه یابی

تعداد بازدید:۲۰۷۵

معرفی

اداره پروژه یابی اداره کل ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه تهران ضمن برقراری ارتباط موثر و سازنده با دستگاه ها و سازمان های اجرایی کشور نسبت به شناسایی و دریافت اولویت‌ها و نیازهای تحقیقاتی آن سازمان ها اقدام می نماید. توسعه و گسترش فعالیت های پژوهشی به منظور حل مشکلات و مسائل جامعه با همکاری محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه از ماموریت های اصلی این اداره می باشد.

اهداف

  • برنامه‌ریزی به منظور انجام نیازسنجی، پروژه‌یابی و دریافت عناوین اولویت‌های تحقیقاتی از دستگاه‌ها و سازمان های اجرایی
  • ایجاد هسته های پروژه یابی در واحدها به منظور شناسایی اولویت های پژوهشی و فناوری کشور 
  • شناسایی توانمندی های تخصصی واحدهای مختلف دانشگاه و معرفی آن ها به نهادها و سازمان های اجرایی کشور
  • بررسی و شناسایی ظرفیت ها و راهکارهای قانونی تامین منابع مالی پروژه های پژوهشی از دستگاه های اجرایی کشور و سوق دادن آنها به سمت دانشگاه 
  • همکاری و مشارکت در تنظیم و تهیه فرم پیشنهاد پروژه (RFP)
  • برگزاری دوره ها، کارگاه های آموزشی و ارائه راهکارهای روزآمد جهت تقویت توانمندی واحدها در موضوع پروژه یابی 
  • نظارت و ارزیابی تخصصی فعالیت های پروژه یابی واحدهای مختلف دانشگاه
  • اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور ترغیب و افزایش مشارکت اعضای هیات علمی در اخذ و اجرای پروژه های کاربردی

 

 

سامانه‌های مرتبط