تماس با ما

تعداد بازدید:۸۸۱۹

همکاران اداره کل سیاستگذاری و توسعه پژوهشی

  شماره تماس پست الکترونیک نام و نام خانوادگی سمت ردیف
- ۶۶۴۹۸۸۱۳ mnaghavi@ut.ac.ir دکتر محمد رضا نقوی مدیر کل ۱
۶۱۱۱۳۱۴۹ ۶۶۹۶۳۴۳۸ sshojaie@ut.ac.ir سرور شجاعی رنجبر معاون مدیرکل ۲
۶۱۱۱۲۷۱۶ ۶۶۴۹۸۸۱۴ abmansouri@ut.ac.ir عبدالله منصوری مسئول دفتر ۳
۶۱۱۱۳۱۲۱ ۶۶۹۷۰۱۸۷ azadehkarimi@ut.ac.ir آزاده کریمی رئیس اداره امور پژوهشگران و رویدادهای پژوهشی ۴
۶۱۱۱۳۱۲۴ ۶۶۴۰۰۵۶۶ m_rahimzadeh@ut.ac.ir مژگان رحیم زاده رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت پژوهشی ۵
۶۱۱۱۳۱۲۳ ۶۶۹۶۹۱۹۹ ffakhraie@ut.ac.ir فرح فخرائی نژاد رئیس اداره مجلات و علم سنجی  ۶
۶۱۱۱۳۸۷۷ ۶۶۴۸۵۳۰۳ m.balali@ut.ac.ir مهدی بلالی کارشناس ۷
۶۱۱۱۳۲۲۱ ۶۶۴۸۵۳۰۳ - حسین علی‌مرادی کارشناس ۸
۶۱۱۱۲۸۱۱ ۶۶۴۰۰۵۶۶ khademi90@ ut.ac.ir مریم خادمی کارشناس ۹
۶۱۱۱۳۱۳۱ ۶۶۴۰۰۲۷۳ fafshari@ut.ac.ir فریبا افشاری کارشناس ۱۰
۶۱۱۱۲۹۳۲ ۶۶۴۹۳۱۱۳ snoorm@ut.ac.ir سوسن نورمحمد کارشناس ۱۱
۶۱۱۱۳۱۲۲ ۶۶۴۹۳۱۱۳ rjavani@ut.ac.ir رقیه جوانی کارشناس ۱۲
۶۱۱۱۳۱۱۷ e.talebzadeh@ut.ac.ir الهه طالب زاده  کارشناس ۱۳