تماس با ما

تعداد بازدید:۲۳۳۰
  شماره تماس پست الکترونیک نام و نام خانوادگی سمت ردیف
- ۶۶۹۷۸۸۹۸ narimani@ut.ac.ir دکتر امیررضا نریمانی رئیس دفتر سفارش و تأمین تجهیزات ۱
۶۶۴۷۸۵۲۲ ۶۶۴۷۸۵۲۰ bghadimi@ut.ac.ir بهروز قدیمی کارشناس بازرگانی و ترخیص کالا ۲
۶۶۴۷۸۵۲۲ ۶۶۴۷۸۵۲۰ mhbakhshi@ut.ac.ir محمدحسین بخشی شیرکلائی کارشناس اداری و دفتری ۳
۶۶۴۷۸۵۲۲ ۶۶۴۷۸۵۲۰ epoor2000@yahoo.com الهه پوراکبر کارشناس مسئول بهداشت محیط ۴