تماس با ما

تعداد بازدید:۳۸۹۵

شماره تماس

پست الکترونیک

نام و نام خانوادگی

سمت

ردیف

۶۱۱۱۳۱۴۰ ۶۶۹۷۰۱۵۵ عبدالله سلطان محمدی رییس حسابداری ۱
۶۱۱۱۳۱۴۲ ۶۶۹۷۰۳۰۸ fzamani@ut.ac.ir فخرالدین زمانی کارشناس حسابداری ۲
۶۱۱۱۳۱۳۹ ۶۶۹۷۸۹۴۲ ghabolghasemi@ut.ac.ir امید حسین پور کارپرداز ۳
- ۶۶۴۶۱۸۷۱ مصطفی عبدالمالکی کارشناس حسابداری ۴‌‌‌‌‌
۶۱۱۱۳۱۴۱ - rnoferesti@ut.ac.ir رویا نوفرستی کارشناس مسئول حسابداری ۵
- ۶۶۹۷۰۱۵۱ میترا داوری پور کارشناس حسابداری ۶
۶۱۱۱۳۱۳۸ - hasanmofrad@ut.ac.ir حسن مفرد کارشناس حسابداری ۷
۶۱۱۱۲۹۰۰ - محمد نوری کارشناس حسابداری ۸