تماس با ما

تعداد بازدید:۲۰۴۵

شماره تماس

پست الکترونیک

نام و نام خانوادگی

سمت

ردیف

۶۱۱۱۳۱۴۶ ۶۶۹۷۰۵۹۷ h.zeinali@ut.ac.ir حامد ملازینعلی سرپرست واحد تدارکات پژوهشی ۱
۶۱۱۱۳۱۲۸ ۶۶۴۸۵۸۵۳ mrashidi@ut.ac.ir معصومه رشیدی کارشناس امور اداری و دفتری ۲
۶۱۱۱۳۱۳۴ ۶۶۴۸۴۸۱۹ Mahdi-jafari@ut.ac.ir مهدی جعفری مسئول امور دفتری و بایگانی ۳
۶۱۱۱۳۱۲۸ ۶۶۴۸۵۸۵۳ - حمید منصوری امور اداری ۴‌‌‌‌‌
۶۱۱۱۳۱۳۴ ۶۶۴۸۴۸۱۹ - هاتف نجف نژاد امور اداری ۵
۶۱۱۱۳۱۱۴ ۶۶۴۸۵۷۶۰  m.khodaverdi@guest.ut.ac.ir محمد رسول خداوردی مسئول وب سایت ۶
۶۱۱۱۲۸۰۲ - - یحیی غلامحسین کاشی مسئول انفورماتیک ۷