تماس با ما

تعداد بازدید:۸۵۵۸
 داخلی شماره تماس پست الکترونیک نام و نام خانوادگی سمت ردیف
- ۶۶۹۷۰۱۷۸ abadiei@ut.ac.ir  دکتر علیرضا بدیعی مدیر کل ۱
- ۶۶۴۸۴۷۳۹ aliyaria@ut.ac.ir دکتر احمد علی‌یاری معاون مدیرکل ۲
۶۱۱۱۳۱۱۶ ۶۶۴۸۴۷۳۹ hoseingholizdh@ut.ac.ir عباس حسینقلی زاده مسئول دفتر ۳
۶۱۱۱۳۷۸۰ ۶۶۴۹۴۹۲۴ msharify@ut.ac.ir مهدی شریفی آشتیانی رئیس اداره توسعه و پروژه یابی ۴
۶۱۱۱۳۱۱۸ ۶۶۴۸۹۰۶۵ ataheri@ut.ac.ir اصغر طاهری رئیس اداره مؤسسات پژوهشی ۵
۶۱۱۱۳۱۴۵ ۶۶۴۹۲۸۴۹ javanmrd@ut.ac.ir زینب جوانمردی رئیس اداره قراردادهای پژوهشی ۶
۶۱۱۱۳۱۴۸ ۶۶۴۸۹۲۴۸ fnaeemi@ut.ac.ir فاطمه نعیمی خندابی کارشناس پروژه یابی و هماهنگ کننده بیمه ۷
۶۱۱۱۳۸۷۸ ۶۶۹۷۰۴۱۸ hajebrahimi@ut.ac.ir محمد حسین حاج ابراهیمی  نماینده و مشاور حقوقی اداره کل ۸
۶۱۱۱۳۱۴۴ ۶۶۴۸۴۷۶۸ nmohamadi@ut.ac.ir نرجس محمدی کارشناس آمار و سامانه ساتع ۹
- ۰۹۹۱۸۷۶۹۰۹۵ - آقای اسکندری کارشناس بیمه ۱۰
۶۱۱۱۳۱۱۹ ۶۶۹۷۰۴۱۸ selmieh@ut.ac.ir سپیده علمیه  کارشناس قراردادها ۱۱
۶۱۱۱۳۱۱۴ ۶۶۴۸۵۷۶۰ aliafzali61@ut.ac.ir علی افضلی کارشناس موسسات پژوهشی ۱۲
۶۱۱۱۳۱۴۴   ۶۶۴۸۴۷۶۸  haniehdarabi@ut.ac.ir هانیه دارابی کارشناس قراردادها ۱۳
۶۱۱۱۳۱۴۸ ۶۶۴۸۹۲۴۸ m.khodaverdi@guest.ut.ac.ir محمد رسول خداوردی (افسر امریه) امور وب سایت ۱۴