تماس با ما

تعداد بازدید:۱۳۰۴۸
 داخلی شماره تماس پست الکترونیک نام و نام خانوادگی سمت ردیف
- ۶۶۹۷۰۱۷۸ abadiei@ut.ac.ir  دکتر علیرضا بدیعی مدیر کل ۱
- ۶۶۴۸۴۷۳۹ javanmrd@ut.ac.ir زینب جوانمردی معاون مدیرکل ۲
۶۱۱۱۳۱۱۶ ۶۶۴۸۴۷۳۹ hoseingholizdh@ut.ac.ir عباس حسینقلی زاده مسئول دفتر ۳
۶۱۱۱۳۷۸۰ ۶۶۴۹۴۹۲۴ msharify@ut.ac.ir مهدی شریفی آشتیانی رئیس اداره توسعه و پروژه یابی ۴
۶۱۱۱۳۱۱۸ ۶۶۴۸۹۰۶۵ ataheri@ut.ac.ir اصغر طاهری رئیس اداره مؤسسات پژوهشی ۵
۶۱۱۱۳۱۴۵ ۶۶۴۹۲۸۴۹ - - رئیس اداره قراردادهای پژوهشی ۶
۶۱۱۱۳۱۴۸ ۶۶۴۸۹۲۴۸ fnaeemi@ut.ac.ir فاطمه نعیمی خندابی   کارشناس پروژه یابی/موسسات پژوهشی ۷
۶۱۱۱۳۸۷۸ ۶۶۹۷۰۴۱۸ hajebrahimi@ut.ac.ir محمد حسین حاج ابراهیمی  نماینده و مشاور حقوقی اداره کل ۸
۶۱۱۱۳۱۴۴ ۶۶۴۸۴۷۶۸ nmohamadi@ut.ac.ir نرجس محمدی کارشناس آمار و سامانه ساتع ۹
۶۱۱۱۳۱۲۹ ۶۶۴۸۴۷۴۳ aliafzali61@ut.ac.ir علی افضلی کارشناس موسسات پژوهشی ۱۰
۶۱۱۱۳۱۱۹ ۶۶۹۷۰۴۱۸ selmieh@ut.ac.ir سپیده علمیه  کارشناس قراردادها ۱۱
۶۱۱۱۳۱۱۵ ۶۶۴۸۹۲۴۹ haniehdarabi@ut.ac.ir هانیه دارابی کارشناس قراردادها ۱۲
۶۱۱۱۳۱۴۶ ۶۶۹۷۰۵۹۷  h.zeinali@ut.ac.ir حامد ملازینعلی کارشناس سامانه ساجد ۱۳
- ۰۹۹۱۸۷۶۹۰۹۵  m.zarpanjeh@ut.ac.ir محسن زرپنجه کارشناس امور بیمه ۱۴
۶۱۱۱۳۱۱۴ ۶۶۴۸۵۷۶۰  m.khodaverdi@guest.ut.ac.ir محمد رسول خداوردی کارشناس وب سایت ۱۵
۶۱۱۱۳۱۲۷ ۶۶۴۸۵۷۶۰ - احمدرضا احمدپور کارشناس قراردادها ۱۶