آزمایشگاه نمونه

تعداد بازدید:۵۷۹

آزمایشگاه نمونه، آزمایشگاهی است که از نظر عملکرد، همکاریﻫﺎی شبکهﺍی بین آزمایشگاهی، تقاضا محوری و مشارکت در ارتقای علم و فناوری، سرآمد آزمایشگاهﻫﺎی دیگر باشد. در این راستا، هر سال در جشنواره پژوهش و و فناوری به منظور ارتقای کیفی و افزایش کمی فعالیتﻫﺎی آزمایشگاهﻫﺎ و ارج نهادن بر تلاشﻫﺎی علمی پژوهشگران و تشویق آنان به راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاهﻫﺎ، پیشبرد تحقیقات دانشجویان و ارتقای سطح آموزشﻫﺎی پژوهش بنیان، و نیز توسعه سطح درآمدزایی آزمایشگاهﻫﺎ، نسبت به معرفی آزمایشگاه نمونه اقدام می‌نماید.

 

سال

پردیس / دانشکده

مسئول آزمایشگاه

نام آزمایشگاه

ردیف

۱۳۹۸ پردیس ابوریحان دکتر ساسان علی نیائی فرد آزمایشگاه فتوسنتز و واکنش‌های نوری ۱
۱۳۹۷ پردیس فنی دکتر مهاجرزاده آزمایشگاه الکترونیک و لایه‌های نازک ۲
۱۳۹۶ پردیس فنی دکتر محسنی آزمایشگاه الکترومغناطیس کاربردی ۳
۱۳۹۵ پردیس کشاورزی دکتر غازیانی آزمایشگاه تغذیه علوم دامی ۴
۱۳۹۴ دانشکده تربیت بدنی دکتر رجبی آزمایشگاه حرکات اصلاحی و آسیب پذیری ۵
۱۳۹۳ پردیس فنی دکتر نوید مستوفی آزمایشگاه سیستم‌های چند فازی ۶
۱۳۹۲ پردیس کشاورزی دکتر بابالار آزمایشگاه تغذیه و متابولیسم گیاهی ۷
۱۳۹۱ پردیس فنی دکتر خدادادی آزمایشگاه کاتالیست ۸
۱۳۹۰ دانشکده دامپزشکی دکتر رستگار  آزمایشگاه دکتر رستگار ۹
۱۳۸۹ پردیس علوم دکتر گنجعلی و دکتر نوروزی آزمایشگاه مرکز عالی الکتروشیمی ۱۳۸۹ ۱۰
۱۳۸۸ واحدI.B.B. دکتر موسوی موحدی آزمایشگاه بیوشیمی و بیوفیزیک ۱۱
۱۳۸۷ پردیس فنی دکتر حسین محسنی آزمایشگاه فشار قوی ۱۲