شبکه‌های آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۱۰۰۳

شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)

شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

لیست آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)

لیست آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

لیست آزمایشگاه‌های معتمد شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)

 •  آزمایشگاه پیشرفته آنالیز و تحقیقات
 • آزمایشگاه پیشرفته خمیر و کاغذ
 • مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 • مدیریت امور آزمایشگاهها و کارگاهها
 • مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 • مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 • مدیریت امور آزمایشگاهها و کارگاهها
 • آزمایشگاه گروه آموزشی احیا مناطق خشک و کوهستانی
 • آزمایشگاه گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی
 • آزمایشگاه مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
 • آزمایشگاه بخش پژوهشی گرانی سنجی
 • آزمایشگاه بخش پژوهشی زلزله شناسی
 • آزمایشگاه بخش پژوهشی ژئومغناطیس
 • آزمایشگاه بخش پژوهشی لرزه شناسی
 • آزمایشگاه دانشکده فنی کاسپین
 • آزمایشگاه کنترل فرایند ها دانشکده فنی فومن
 • آزمایشگاه دانشکده مهندسی معدن
 • آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • آزمایشگاه دانشکده علوم و فنون
 • آزمایشگاه موسسه ژئوفیزیک
 • مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
 • آزمایشگاه انرژی، محیط زیست و مواد نانو ساختار
 • آزمایشگاه XRD
 • آزمایشگاه بلورشناسی هندسی
 • آزمایشگاه زمین شناسی ساختمانی
 • آزمایشگاه عکسبرداری
 • آزمایشگاه جدایش کانی
 • آزمایشگاه گرانولومتری
 • آزمایشگاه فتوژئولوژی
 • آزمایشگاه زمین شناسی فیزیکی
 • آزمایشگاه سنگ شناسی
 • آزمایشگاه رسوب شناسی
 • آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی
 • آزمایشگاه پالینولوژی
 • آزمایشگاه پتروگرافی
 • آزمایشگاه زمین شناسی مهندسی
 • آزمایشگاه فسیل شناسی
 • آزمایشگاه ژئوشیمی
 • آزمایشگاه میکروسکپی
 • آزمایشگاه نقشه برداری
 • آزمایشگاه محاسبات سریع
 • آزمایشگاه شیمی
 • مرکز آنالیز دستگاهی
 • آزمایشگاه فیزیک حالت جامد پیشرفته
 • آزمایشگاه مدل سازی سیستم های اجتماعی -اکولوژیک
 • آزمایشگاه فیزیولوژی
 • آزمایشگاه هرباریم گیاهان مرتعی
 • آزمایشگاه زیست فناوری
 • آزمایشگاه بسته بندی و خواص بیوفیزیک
 • آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
 • آزمایشگاه حفاظت خاک
 • آزمایشگاه ژئومرفولوژی
 • آزمایشگاه کارتوگرافی
 • آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی
 • آزمایشگاه مرکزی دستگاهی 
 • آزمایشگاه زمین شناسی
 • آزمایشگاه آنالیز و ارزیابی
 • کارگاه لارو وجلبک
 • کارگاه تغذیه
 • کارگاه پرورش آبزیان
 • آزمایشگاه خاکشناسی 
 • آزمایشگاه تکوین وبیوسیستماتیک آبزیان
 • آزمایشگاه کشت وپرورش پلانکتون
 • آزمایشگاه لیمنولوژی وهیدروبیولوژی
 • آزمایشگاه کشت بافت وسلول
 • آزمایشگاه بیوتکنولوژِی ومرکز امیکس
 • آزمایشگاه فراوری آبزیان
 • آزمایشگاه دکتر سیدجعفری
 • آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیو پلیمر
 • آزمایشگاه پلیمر 
 • آزمایشگاه پدیده های انتقال و فناوری نانو
 • آزمایشگاه شیمی آلی 
 • آزمایشگاه عملیات واحد 
 • آزمایشگاه شیمی فیزیک 
 • آزمایشگاه فیزیک 2
 • آزمایشگاه فیزیک 1
 • آزمایشگاه تحقیقاتی علوم مهندسی زیست محیطی
 • آزمایشگاه شیمی عمومی
 • آزمایشگاه اکولوژی و رفتار شناسی حشرات
 • آزمایشگاه نماتد شناسی
 • آزمایشگاه بیمارستان دام های کوچک
 • آزمایشگاه طیور
 • آزمایشگاه آناتومی
 • آزمایشگاه بافت شناسی
 • آزمایشگاه آبزیان
 • آزمایشگاه دامپروری
 • آزمایشگاه سم شناسی
 • آزمایشگاه فارماکولوژی
 • آزمایشگاه فیزیولوژی
 • آزمایشگاه بیوشیمی
 • آزمایشگاه پاتولوژی
 • آزمایشگاه ایمنی شناسی
 • آزمایشگاه میکروبشناسی
 • آزمایشگاه صنایع غذایی
 • آزمایشگاه اکولوژی و رفتار شناسی
 • آزمایشگاه باکتریولوژی
 • آزمایشگاه بیماری شناسی
 • آزمایشگاه قارچ شناسی
 • آزمایشگاه رفتار شناسی کنه
 •  آزمایشگاه مولکولی
 • آزمایشگاه کنترل بیولوژیک
 • آزمایشگاه ویروس شناسی
 • آزمایشگاه آموزشی میکروبیولوژی
 • آزمایشگاههای بانک ژن
 • آزمایشگاههای  اصلاح نباتات
 • آزمایشگاههای زراعت
 • آزمایشگاههای بانک ژن
 • آزمایشگاههای اصلاح نباتات
 • آزمایشگاههای زراعت
 • آزمایشگاه تحقیقات آب
 • آزمایشگاه آبیاری
 • آزمایشگاه هیدرولیک
 • آزمایشگاه مکانیک خاک
 • آزمایشگاه ژئوتکنیک
 • آزمایشگاه هواشناسی
 • آزمایشگاه زهکشی
 • آزمایشگاه کیفیت آب
 • آزمایشگاه شیلات
 • آزمایشگاه فیزیولوژی
 • آزمایشگاه پژوهشی دکتر بخشنده
 • آزمایشگاه ایستگاه تحقیقات باغبانی
 • آزمایشگاه دارویی
 • آزمایشگاه تغذیه و متابولیسم گیاهی
 • آزمایشگاه سبزی
 • آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت
 • آزمایشگاه فن آوری پس از برداشت 
 • آزمایشگاه فیزیک حالت جامد
 • آزمایشگاه فیزیک جدید
 • آزمایشگاه اپتیک 
 • آزمایشگاه ژنتیک
 • آزمایشگاه گیاهشناسی
 • آزمایشگاه کشت بافت
 • آزمایشگاه بیوتکنولوژی
 • آزمایشگاه بیولوژی
 • دکتر حسن سرشتی
 • آزمایشگاه شیمی
 • آزمایشگاه تخصصی جوش
 • آزمایشگاه تخصصی آزمون های غیر مخرب
 • گروه شیلات 
 • آزمایشگاه ادوات و سیستم های تراهرتز
 • آزمایشگاه انرژی و تکنولوژی خودرو
 • آزمایشگاه فوتونیک
 • آزمایشگاه نانو بایو الکترونیک
 • تحلیل حوادث شبکه برق
 • آزمایشگاه روتر و سوئیچ
 • آزمایشگاه طراحی سطح سیستم
 • آزمایشگاه کلان داده و یادگیری الکترونیکی
 • نانو الکترونیک
 • آزمایشگاه نگاشت مغز
 • آزمایشگاه مادون قرمز
 • ادوات انرژی نانو ساختار 
 • آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی
 • پژوهشی
 • پژوهشی 01
 • آموزشی
 • آزمایشگاه سیستم ها و فناوری های پیشرفته (CAST)
 • آزمایشگاه هسته ای پیشرفته
 • آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری
 • آزمایشگاه میکروسکوپ روبش اتمی
 • آزمایشگاه لایه نشانی
 • آزمایشگاه مکانیک
 • آزمایشگاه فیزیک عمومی 1
 • آزمایشگاه ترمودینامیک و امواج
 • آزمایشگاه هسته ای
 • آزمایشگاه الکترونیک
 • آزمایشگاه فیزیک عمومی 2
 • آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
 • آزمایشگاه ترمودینامیک و امواج
 • آزمایشگاه آموزشی 
 • آزمایشگاه پژوهشی گروه بیوتکنولوژی
 • آزمایشگاه آموزشی
 • آزمایشگاه پژوهشی دکتر کبیری
 • آزمایشگاه پژوهشی دکتر اسد
 • آزمون سیستم های دیجیتال
 •  آزمایشگاه تحقیقاتی نفت
 •    آزمایشگاه کاتالیست
 • شیمی تجزیه 
 • مرکز آنالیز 
 • آزمایشگاه سیستمهای چند فازی 
 • کنترل فرآیندها 
 • جداسازی چند جزئیها 
 • بیوتکنولوژی 
 • خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 
 • فرآینده های جذب سطحی 
 • پدیده های سطحی - استخراج مایع به مایع
 • مهندسی داروسازی 
 • انتقال حرارت 
 • مدلسازی فرآیندهای جداسازی و فناوری نانو
 • مکانیک سیالات مهندسی شیمی 
 • بیوشیمی فیزیک (دکتر موسوی)
 • آزمایشگاه صنایع غذایی
 • آزمایشگاه ژنتیک تحقیقاتی
 • آزمایشگاه آموزشی ژنتیک و سلولی
 • آزمایشگاه بیوشیمی
 • آزمایشگاه گیاهشناسی عمومی
 • آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری
 • آزمایشگاه رشد بلور و xray
 • آزمایشگاه پژوهشی دکتر الهی
 • آزمایشگاه کالیبراسیون 
 • آزمایشگاه تعیین مدار
 • آزمایشگاه ژئودزی فیزیکی 
 • آزمایشگاه ژئودزی
 • آزمایشگاه نرم‌افزارهای GIS
 • آزمایشگاه پردازش تصاویر 
 • آزمایشگاه ناوبری
 • آزمایشگاه تحلیلی 
 • آزمایشگاه فتوگرامتری آنالوگ
 • آزمایشگاه بردکوتاه 
 • آزمایشگاه فتوگرامتری 
 • آزمایشگاه سنجش از دور 
 • بیوشیمی 
 • بیوترمودینامیک
 • میکروسکوپ الکترونی
 • تجهیزات عمومی
 • آزمایشگاه زمین شناسی
 • آزمایشگاه مهندسی تزریق و بهسازی زمین
 • آزمایشگاه ژئوفیزیک
 • آزمایشگاه مدل سازی و محاسبات سریع
 • آزمایشگاه شبیه سازی و پردازش داده ها
 • آزمایشگاه مهندسی زمین
 • آزمایشگاه کانه آرایی
 • آزمایشگاه مکانیک سنگ 
 • آزمایشگاه کاربرد مواد معدنی
 • آزمایشگاه کانی شناسی توصیفی
 • آزمایشگاه اشعه ایکس
 • آزمایشگاه محیط زیست و هیدروژئولوژی
 • آزمایشگاه ژئوشیمی
 • آزمایشگاه کارتوگرافی و فتوژئولوژی
 • آزمایشگاه سنگ شناسی
 • آزمایشگاه کانی شناسی نوری
 •  آزمایشگاه میکروسکوپی کانه ها
 •   آزمایشگاه استخراج معدن 
 • آزمایشگاه شیمی مخزن
 • آزمایشگاه ژئوشیمی نفت
 • آزمایشگاه ترشوندگی و علوم نانو 
 • آزمایشگاه مطالعات مغزه
 • آزمایشگاه ازدیاد برداشت 
 • آزمایشگاه پالینولوژی
 • آزمایشگاه پدیده های سطحی
 • آزمایشگاه خواص سیالات مخزن
 • آزمایشگاه حیوانات
 • آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
 • آزمایشگاه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
 • آزمایشگاه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
 • آزمایشگاه باستان سنجی
 • آزمایشگاه مهندسی بافت
 • آزمایشگاه تولید نانودارو بر پایه تکنولوژی نانو لیپوزوم
 • آزمایشگاه اندام مصنوعی
 • آزمایشگاه ساخت نانوذرات مغناطیسی
 • آزمایشگاه بیومتریال 
 • آزمایشگاه بیوسنسور
 • آزمایشگاه آنالیز عمومی
 • آزمایشگاه میکروبی و میلی بیو راکتور
 • شیمی آلی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی عمومی
 • شیمی معدنی
 • شیمی فیزیک
 • دکتر علی نعمتی
 • دکتر حسین مهدوی
 • دکتر ابراهیم کیان مهر
 • دکتر علیرضا عباسی
 • دکتر پرویز رشیدی رنجبر
 • دکتر سپیده خویی
 • دکتر فرناز جعفرپور
 • دکتر علیرضا بدیعی
 • دکتر مهدی ادیب
 •  دکتر کامران اخباری
 • فرآوری و سنتزمواد
 • بازیافت مواد
 • شکل دادن فلزات
 • کامپوزیت
 • مدل سازی
 • ریخته گری
 • دگرگونی فازها
 • سرامیک
 • پوشش و خوردگی
 • خوردگی
 • خواص مکانیکی
 • مواد مغناطیسی
 • شکل دادن گرم فلزات
 • کریستالوگرافی
 • متالوگرافی پیشرفته
 • متالوگرافی
 • آزمایشگاه سیستمهای سازمانی 
 • آزمایشگاه تحلیل سیستم ها 
 • آزمایشگاه CAD/CAM
 • آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان  
 • آزمایشگاه مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) 
 • آزمایشگاه شبیه سازی
 • آزمایشگاه سنجش و پایش آب و محیط زیست 
 • آزمایشگاه سازه 
 • آزمایشگاه روسازی راه
 • آزمایشگاه مکانیک خاک و سانتریفیوژ
 • آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک
 • آزمایشگاه مصالح ساختمانی 
 • آزمایشگاه زمین شناسی و مکانیک سنگ
 • آزمایشگاه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی دانشکده فنی فومن
 • آزمایشگاه مکانیک سیالات
 • آزمایشگاه انتقال حرارت
 • آزمایشگاه فیزیک
 • آزمایشگاه شیمی چند منظوره
 • آزمایشگاه انتقال حرارات
 • آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته خمیر وکاغذ
 • آزمایشگاه کنترل فرایند
 • آزمایشگاه عملیات واحد
 • آزمایشگاه مکانیک سیالات
 • آزمایشگاه  تحقیقات مرکزی و آنالیز
 • آزمایشگاه تحقیقاتی غشا
 • آزمایشگاه تحقیقات سلولزی
 • آزمایشگاه شیمی چند منظوره 
 • آزمایشگاه فیزیک
 • آزمایشگاه تست سنتتیک کلیدهای قدرت
 • آزمایشگاه همراه درس فیزیک 2
 • آزمایشگاه مبانی ماشین های الکتریکی و الکترومغناطیس
 • آزمایشگاه پیرسازی مقره های پلیمری
 • آزمایشگاه مدل سخت افزاری شبکه برق
 • آزمایشگاه جریان قوی
 • آزمایشگاه روشنایی فنی
 • آزمایشگاه فشارقوی الکتریکی
 • آزمایشگاه لایه نازک
 • مدارهای مخابراتی
 • آزمایشگاه بایو الکترومغناطیس
 • آزمایشگاه آنتن (تائید نمونه آنتن)
 • سامانه های ریز و بسیار ریز
 • مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست
 • آزمایشگاه تحقیقات موتور
 • آزمایشگاه تحلیل تجربی تنش
 • آزمایشگاه لیزر
 • آزمایشگاه اپتیک
 • آزمایشگاه دینامیک ارتعاشات
 • آزمایشگاه کنترل
 • آزمایشگاه مکاترونیک و سیستم‌های اندازه‌گیری
 • آزمایشگاه خودرو خورشیدی
 • آزمایشگاه مواد پیشرفته
 • آزمایشگاه شکل‌دهی
 • آزمایشگاه فناوری‌های رباتیکی پیشرفته
 • آزمایشگاه مهندسی سطح و ترمودینامیک سطح 
 • آزمایشگاه انتقال حرارت
 • آزمایشگاه مکانیک سیالات
 • آزمایشگاه مقاومت مصالح
 • آزمایشگاه سیستم های دینامیکی و کنترلی پیشرفته
 • آزمایشگاه توربو ماشین
 • آزمایشگاه ابزار دقیق پیشرفته
 • آزمایشگاه مترولوژی
 • آزمایشگاه جریان چند فازی
 • آزمایشگاه ترمودینامیک
 • آزمایشگاه سیالات غیر نیوتنی
 • آزمایشگاه Gis
 • آزمایشگاه سنجش از دور
 • آزمایشگاه ژئومورفولوژی
 • آزمایشگاه پالئوکلیماتولوژی
 • کارگاه عمومی 
 • آزمایشگاه نگهداری حیوانات
 • آزمایشگاه کشت بافت و سلول - علوم زیستی
 • آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی
 • آزمایشگاه بیوسرامیک و ایمپلنت
 • آزمایشگاه زیست مواد
 • آزمایشگاه رباتهای میدانی
 • آزمایشگاه تعامل انسان و ربات
 • آزمایشگاه عمومی مکاترونیک
 • آزمایشگاه آیرودینامیک تجربی و عددی
 • آزمایشگاه سامانه های فضایی
 • آزمایشگاه دینامیک پرواز و هدایت و ناوبری
 • آزمایشگاه سازه های هوافضایی
 • آزمایشگاه بیو انرژی
 • آزمایشگاه عمومی انرژیهای نو و تجدیدپذیر
 • آزمایشگاه آنالیز
 • آزمایشگاه MEMS
 • آزمایشگاههای گروه علوم زیستی
 • آزمایشگاههای گروه انرژیهای نو و تجدیدپذیر 
 • آزمایشگاه آب و فاضلاب
 • آزمایشگاه انگل شناسی
 • آزمایشگاه قارچ شناسی
 • آزمایشگاه هوا
 • آزمایشگاه پسماند
 • آزمایشگاه آب و فاضلاب
 • آزمایشگاه نانو
 • آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
 • آزمایشگاه مرکزی

 

 

 

لیست آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

 

 

آزمایشگاه های معتمد شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو