تماس با ما

تعداد بازدید:۵۶۵۹

شماره تماس

پست الکترونیک

نام و نام خانوادگی

سمت

ردیف

- - mfakoor@ut.ac.ir دکتر مهدی فکور ثقیه معاون پژوهشی ۱
۶۱۱۱۲۹۹۲ ۶۶۴۰۰۰۵۹ hmazaheri@ut.ac.ir حمیده مظاهری رئیس دفتر  ۲
۶۱۱۱۳۱۴۶ ۶۶۹۷۰۵۹۷ h.zeinali@ut.ac.ir حامد ملازینعلی سرپرست واحد تدارکات پژوهشی ۳