تاریخچه

تعداد بازدید:۸۷۱

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۰ فعالیت خود را آغاز نمود در ابتدا دبیرخانه اداری و فنی شورای پژوهشی دانشگاه با عنوان “امور هماهنگی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه” زیر نظر معاون پژوهشی با ۵ پرسنل آغاز به کارکرد. نخستین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در آذر ماه سال ۱۳۵۰ تشکیل گردید و از آن پس، فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه در چهارچوب امکانات و وظایف این شورا و یاری دبیرخانه اداری و فنی متمرکز و هماهنگ شد و به تدریج رو به تکمیل و گسترش نهاد، به نحوی که طی سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ “امور هماهنگی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی” به “امور پژوهشی” تغییر نام داد. در پی تصمیمات شورای عالی دانشگاه‌ها نسبت به اجرای ضوابط جدید پژوهشی، “امور پژوهشی” تجدید سازمان یافته و با عنوان “دبیرخانه شورای پژوهشی” زیر نظر دبیر شورای پژوهشی و یک معاون با همکاری کارشناسان پژوهشی و ایجاد واحد حساب داری، فعالیت و وظایف گسترده‌ای یافت. در سال‌های بعد با توجه به گستردگی وظایف و افزایش حجم فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه، امور پژوهشی در اداره کل امور پژوهشی با ساختار تشکیلاتی جدید متمرکز گردید. در حال حاضر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه متشکل از اداره کل پژوهش‌های کاربردی، اداره کل نظارت و برنامه‌ریزی پژوهشی، انتشارات، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه می‌باشد که زیر نظر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اداره می‌شود.

 

اطلاعات مربوط به معاونین پژوهشی دانشگاه از سال ۱۳۵۷ تاکنون

 

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشکده

شروع و پایان مسئولیت

۱۳۵۷-۱۳۵۹ انقلاب فرهنگی

دکتر علی مهدی زاده شهری

معاون آموزشی و پژوهشی

دانشکده الهیات

۱۳۶۰

دکتر احمد قانع بصیری

معاون پژوهش و برنامه ریزی

دانشکده پزشکی

۱۳۶۱

دکتر عباس شریفی تهرانی

معاون پژوهش و برنامه ریزی

دانشکده کشاورزی

از بهمن ۱۳۶۲ تا دی ۱۳۶۴

دکتر محمد رحیمیان

معاون پژوهش و برنامه ریزی

دانشکده فنی

از دی ۱۳۶۴تا مهر ۱۳۶۷

دکتر منصور خلیلی عراقی

معاون پژوهش و برنامه ریزی

دانشکده اقتصاد

از مهر ۱۳۶۷ تا مهر ۱۳۷۲

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

معاون پژوهشی

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

از مهر ۱۳۷۲ تا مهر ۱۳۷۶

دکتر محمد رحیمیان

معاون پژوهشی

دانشکده فنی

از مهر ۱۳۷۶ تا دی ۱۳۸۴

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

معاون پژوهشی

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

از دی ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۷

دکتر محمد جعفری

معاون پژوهشی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

از فروردین ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۰

دکتر قاسم عمو عابدینی

معاون پژوهشی

پردیس دانشکده های فنی

از مرداد ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۳

دکتر ناصر معصومی

معاون پژوهشی

پردیس دانشکده های فنی

از مرداد ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴

دکتر محمد رحیمیان

معاون پژوهشی

پردیس دانشکده های فنی

از آبان ۱۳۹۴ تا آبان ۱۴۰۰

دکتر مهدی فکور ثقیه

معاون پژوهش و فناوری

دانشکده علوم و فنون نوین

از آبان ۱۴۰۰ تاکنون