تماس با ما

تعداد بازدید:۱۲۸۵
ردیف سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس

 

۱

دبیر اجرایی جشنواره

سرور شجاعی رنجبر ۶۶۹۶۳۴۳۸ ۶۱۱۱۳۱۴۹

۲

دبیر کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی،

هنر و معماری و علوم اجتماعی و رفتاری و دامپزشکی 

مریم خادمی ۶۶۴۰۰۵۶۶ ۶۱۱۱۲۸۱۱

۳

دبیر کمیته های پژوهشی کمیسیون تخصصی علوم انسانی، فنی و علوم پایه مژگان رحیم زاده ۶۶۴۰۰۵۶۶ ۶۱۱۱۳۱۲۴