همکاری با متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور

تعداد بازدید:۳۵۴

برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور [آئین نامه] [فرایند]

آئین‌نامه و شرایط حمایت در هر کدام از طرح‌های حمایتی به شرح زیر است:

  1. تسهیلات دوره پسادکتری (دریافت فایل)
  2. تسهیلات دوره فرصت مطالعاتی (دریافت فایل)
  3. تسهیلات همکاری به عنوان اساتید مدعو و معین (دریافت فایل)
  4. تسهیلات حمایت از انجام سخنرانی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی (دریافت فایل)
  5. تسهیلات حمایت از فعالیت‌های فناورانه (تأسیس شرکت نوپا) (دریافت فایل)
  6. اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های زایشی دانشگاه‌ها (دریافت فایل)
  7. تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی در داخل و خارج از کشور (دریافت فایل)