آزمایشگاه‌های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۱۲۷
  • انتخاب آزمایشگاه نمونه دانشگاه تهران [آیین‌ نامه] [فرم]
  • استعلام دریافت تعرفه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی و مرکزی دانشگاه تهران [فرم]
  • تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی [آیین‌ نامه]
  • ایمنی تجهیزات [دستورالعمل]
  • نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه‌ها (HSE) [آیین نامه]
  • ارزیابی تجهیزات پژوهشی اهدایی [فرم]
  • شورای سیاست گذاری و نظارت آزمایشگاه‌ها [آیین نامه]