پژوهش‌های بنیادی

تعداد بازدید:۱۴۹۱
  • مقررات طرح‌های پژوهشی

           o  مقررات ارائه، اجرا و انتشار نتایج طرح [دستورالعمل]
           o  ضوابط داوری طرح [دستورالعمل]
           o  مراحل بررسی طرح [فرآیند]
           o  پرسش‌نامه داوری طرح پژوهشی [فرم]
           o  پیشنهاد طرح پژوهشی [فرم]
           o  نحوه پیشنهاد طرح‌ها توسط کارشناسان [دستورالعمل]
           o  تعیین میزان تعهدات مجریان [دستورالعمل]
           o  ارائه گزارش نهایی [دستورالعمل]
           o  اختتام طرح [دستورالعمل]
           o  مراحل بررسی گزارش نهایی و تعهدات طرح [فرآیند]
           o  کادر صفحه ابتدایی و انتهایی گزارش نهایی [فرم]

  • ضوابط پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی شده در طرح پژوهشی بنیادی و دستورالعمل تنظیم اسناد هزینه‌های پژوهشی

           o  تنظیم اسناد هزینه [دستورالعمل]
           o  جابجایی ردیف‌های هزینه‌های پیش‌بینی شده [فرم]
           o  جدول پرداخت حق‌التحقیق به دانشجویان [فرم]
           o  قرارداد حق‌التحقیق اعضای هیأت علمی [فرم]
           o  گواهی انجام کار همکاران [فرم]
           o  قرارداد همکاری کارمندان اداری [فرم]

  • فرم نامه‌های صدور ابلاغیه‌های مختلف طرح‌های پژوهشی بنیادی

           o  اعلام تأیید و درخواست ابلاغ طرح [فرم]
           o  صدور ابلاغ طرح [فرم]
           o  صدور ابلاغ تمدید مهلت اجرای طرح [فرم]
           o  صدور ابلاغ افزایش اعتبار طرح [فرم]
           o  عدم پذیرش پیشنهاد اجرای طرح جدید (به علت تعویق در ارسال گزارش نهایی طرح / طرح‌های قبلی) [فرم]
           o  صدور اختتام اولیه طرح (با وصول گزارش نهایی) [فرم]
           o  صدور اختتام نهایی طرح پژوهشی (با وصول گزارش نهایی و مقاله) [فرم]
           o  صدور اختتام مشروط (با وصول گزارش نهایی و پذیرش مقاله) [فرم]