آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

تعداد بازدید:۵۷۳۵

پژوهش‌های کاربردی

پژوهش‌های بنیادی

 • تنظیم اسناد هزینه [دستورالعمل]
 • تعیین میزان تعهدات مجریان [دستورالعمل]
 • ارائه گزارش نهایی [دستورالعمل]
 • مقررات ارائه، اجرا و انتشار نتایج طرح [دستورالعمل]
 • نحوه پیشنهاد طرح‌ها توسط کارشناسان [دستورالعمل]
 • جابجایی ردیف‌های هزینه‌های پیش‌بینی شده [فرم]
 • جدول پرداخت حق‌التحقیق به دانشجویان [فرم]
 • قرارداد حق‌التحقیق اعضای هیأت علمی [فرم]
 • قرارداد همکاری کارمندان اداری [فرم]
 • گواهی انجام کار همکاران [فرم]
 • اعلام تأیید و درخواست ابلاغ طرح [فرم]
 • صدور ابلاغ افزایش اعتبار طرح [فرم]
 • صدور ابلاغ تمدید مهلت اجرای طرح [فرم]
 • صدور ابلاغ طرح [فرم]
 • صدور اختتام اولیه طرح (با وصول گزارش نهایی) [فرم]
 • صدور اختتام مشروط (با وصول گزارش نهایی و پذیرش مقاله) [فرم]
 • صدور اختتام نهایی طرح پژوهشی (با وصول گزارش نهایی و مقاله) [فرم]
 • عدم پذیرش پیشنهاد اجرای طرح جدید (به علت تعویق در ارسال گزارش نهایی طرح / طرح‌های قبلی) [فرم]
 • پرسش‌نامه داوری طرح پژوهشی [فرم]
 • صدور ابلاغیه طرح و پرداخت‌های انجام شده از محل طرح [فرم]
 • کادر صفحه ابتدایی گزارش نهایی [فرم]
 • پیشنهاد طرح پژوهشی [فرم]

پژوهشگر و پسادکتری‌‌‌‌‌‌‌

دانشجو و پژوهشگر

اعتبار ویژه (گرنت)

مالکیت فکری

فرصت‌های مطالعاتی و همایش‌ها

جشنواره پژوهش و فناوری

مراکز و مؤسسات پژوهشی، قطب‌های علمی و هسته‌های پژوهشی

نشریات

انتشارات