آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

تعداد بازدید:۳۷۰۴۲

طرح‌های کاربردی

پژوهش‌های بنیادی

پسادکتری‌‌‌‌‌‌‌

دانشجو و پژوهشگر

اعتبار ویژه (گرنت)

مالکیت فکری

فرصت‌های مطالعاتی و همایش‌ها

جشنواره پژوهش و فناوری

مراکز و مؤسسات پژوهشی، قطب‌های علمی و هسته‌های پژوهشی

نشریات

انتشارات

 

طرح‌های کاربردی

 

پژوهش‌های بنیادی

 • مقررات طرح‌های پژوهشی
 • ضوابط پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی شده در طرح پژوهشی بنیادی و دستورالعمل تنظیم اسناد هزینه‌های پژوهشی
  • تنظیم اسناد هزینه [دستورالعمل]
  • جابجایی ردیف‌های هزینه‌های پیش‌بینی شده [فرم]
  • جدول پرداخت حق‌التحقیق به دانشجویان [فرم]
  • قرارداد حق‌التحقیق اعضای هیأت علمی [فرم]
  • گواهی انجام کار همکاران [فرم]
  • قرارداد همکاری کارمندان اداری [فرم]
 • فرم نامه‌های صدور ابلاغیه‌های مختلف طرح‌های پژوهشی بنیادی
  • اعلام تأیید و درخواست ابلاغ طرح [فرم]
  • صدور ابلاغ طرح [فرم]
  • صدور ابلاغ تمدید مهلت اجرای طرح [فرم]
  • صدور ابلاغ افزایش اعتبار طرح [فرم]
  • عدم پذیرش پیشنهاد اجرای طرح جدید (به علت تعویق در ارسال گزارش نهایی طرح / طرح‌های قبلی) [فرم]
  • صدور اختتام اولیه طرح (با وصول گزارش نهایی) [فرم]
  • صدور اختتام نهایی طرح پژوهشی (با وصول گزارش نهایی و مقاله) [فرم]
  • صدور اختتام مشروط (با وصول گزارش نهایی و پذیرش مقاله) [فرم]

 

پسادکتری‌‌‌‌‌‌‌

 

دانشجو و پژوهشگر

 

اعتبار ویژه (گرنت)

 

مالکیت فکری

 

فرصت‌های مطالعاتی و همایش‌ها

 

جشنواره پژوهش و فناوری

 

مراکز و مؤسسات پژوهشی، قطب‌های علمی و هسته‌های پژوهشی

 

نشریات

 

انتشارات