آرشیو اخبار

ارتباط صنعت و دانشگاه زمینه ساز تعالی است

ارتباط صنعت و دانشگاه زمینه ساز تعالی است

معاون پژوهشی دانشگاه تهران گفت: ارتباط بین صنعت و دانشگاه، مسبب ایجاد خدماتی همچون آموزش و ارتقاء معلومات دانشجویان متناسب با نیاز بازار کار، شناخت نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و به روز رسانی آنها، به ...