آرشیو اخبار

۵۰۱ سال بازسازی بارندگی بهار در منطقه نیمه خشک شمال ایران

۵۰۱ سال بازسازی بارندگی بهار در منطقه نیمه خشک شمال ایران

براساس گزارش آقای دکتر کامبیز پورطهماسی عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، محققان دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه ارلانگن-نورمبرگ آلمان برای اولین بار در کشور موفق شدند با استفاده از ایزوتوپ پایدار اکسیژن ...