آرشیو اخبار

کارنامه مطالعات هندشناسی ایران در دانشگاه تهران تحلیل و بررسی شد

کارنامه مطالعات هندشناسی ایران در دانشگاه تهران تحلیل و بررسی شد

روابط عمومی مرکز پژوهشی آسیای دانشگاه تهران: در جریان برگزاری نخستین جلسه از سلسله نشست های آسیا پژوهشی مرکز پژوهشی آسیای دانشگاه تهران، ریشه های فرهنگی ایران در هند و سیر مطالعات هندشناسی در کشورمان ...