مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و مؤسسه کنفوسیوس

تعداد بازدید:۳۹۸۳

تاریخچه

اهداف

  • توسعه فناوری و نوآوری های منجر به تولید محتوی با گروه های زبان چینی در دانشگاه های داخل و خارج کشور؛
  • افزایش بهره وری و رقابت پذیری مرتبط با زبان و ادبیات چینی، مطالعات ترجمه و مطالعات فرهنگی و چین پژوهی؛
  • تعریف، اجرا و تجاری سازی پروژه های مورد نیاز در زمینه های روابط فرهنگی و ادبی ایران و چین، مطالعات ترجمه و ترجمه ادبی؛  
  • کمک به توسعه روابط و تعاملات خارجی و بین المللی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی چین با استفاده از بستر مرکز؛
  • مشارکت در تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای مطالعات چین شناسی در ایران.

ساختار

رئیسدکتر امین بذرافشان (سرپرست موسسه)

آدرس:

تلفن: