مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی

تعداد بازدید:۹۸۹

تاریخچه

اهداف

  • پژوهش در زمینه سیاستگذاری عمومی با تاکید بر موضوع جمهوری اسلامی ایران؛
  • گسترانیدن دامنه کاربرد علوم سیاسی در اداره جامعه و نیز ارائه راهکارهای عملی برای مسائل و مشکلات سیاستگذاری عمومی کشور؛
  • کمک به بخش عمومی در جغرافیای فراملی، ملی، منطقه‌ای و محلی برای سیاستگذاری‌های فرابخشی و بخشی؛

ساختار

رییس: دکتر مجید وحید

آدرس: دانشکده حقوق و علوم سیاسی طبقه سوم شماره ۳۵۱

تلفن: ۶۱۱۱۲۳۵۱

وب سایت