مؤسسه الکتروشیمی

تعداد بازدید:۱۹۷۹

تاریخچه

اهداف

  • تعمیق و توسعه پژوهش های کاربردی و انجام تحقیقات و مطالعات در صنایع مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی، انواع انرژی و سایر صنایع مرتبط با استفاده از دانش الکتروشیمی؛
  • گسترش مرزهای دانش و توسعه و فناوری پیشرفته الکتروشیمی در زمینه های مختلف صنایع مرتبط؛
  • ارتقاء و تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور در مسایل مرتبط با الکتروشیمی؛
  • شناسایی خلا های موجود و نیازهای راهبردی توسعه و پیشرفت در علم الکتروشیمی در سطح کشور.

ساختار

رییس: دکتر محمدرضا گنجعلی

آدرس:

تلفن: