مؤسسه تحول دیجیتال

تعداد بازدید:۶۸۱

تاریخچه

اهداف

  • برنامه‌ریزی و اقدام در جهت تبدیل دانشگاه تهران به قطب پژوهش و مشاوره تحول دیجیتال؛
  • تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه با حضور فعال در بازار پروژه‌ها و مشاوره‌های تحول دیجیتال در صنایع مختلف کشور.

ساختار

رییس: دکتر مهدی شامی زنجانی 

آدرس: 

تلفن: