موسسه فناوری‌های نرم

تعداد بازدید:۴۶۸

تاریخچه

اهداف

  • افزایش آگاهی های عمومی و تخصصی مبتنی بر نتایج پژوهش ها
  • ارتقاء بینش ها و اصلاح نگرش های سیاستگذاری، برنامه ریزی
  • اثرگذاری عملی بر ساختارها، فرایندها، برنامه ها و قوانین کشور از طریق ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری نرم
  • توسعه ظرفیت ها و ارتباطات موسسه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

ساختار

رییس: دکتر امیر علی سیف الدین اصل 

آدرس:

تلفن: