بکارگیری پژوهشگر

تعداد بازدید:۲۶۲۶

اعضای هیأت علمی و یا واحدهای پژوهشی جهت انجام طرح‌های پژوهشی می‌توانند از طریق دانشگاه فرد یا افرادی را بر اساس قرارداد برای انجام وظایف مشخص و برای مدت معین به صورت تمام و یا پاره وقت استخدام نمایند.

دستور العمل و فرایند