سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)

تعداد بازدید:۱۵۵۴

در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری و دستگاه‌های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران - مصوب ۱۳۹۸- باید بر اساس برنامه زمان‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هر گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق ستاد و به طور الکترونیکی انجام دهند.

سامانه تدارکات الکترونیک دولت که به منظور ارائه نیازهای مناقصه گذاران (کارفرما) به مناقصه گران (تأمین کنندگان) راه اندازی شده است. اعضای هیأت علمی به منظور اعلام شرکت در مناقصات سامانه مذکور می‌بایست از طریق اتوماسیون اداری درخواست خود را به همراه مشخصات و مستندات مورد نیاز به مدیرکل پژوهش‌های کاربردی اعلام نمایند. پس از بررسی مستندات اطلاعات در سامانه توسط کارشناس ستاد بارگذاری و به مناقصه گذار ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است کلیه خدمات قابل ارائه در سامانه مذکور پس از تأیید مناقصه گذاران مشمول پرداخت کارمزد مصوب سامانه می‌باشند. در صورت پذیرش پیشنهاد دانشگاه سایر اقدامات همانند قراردادهای کاربردی صورت می‌پذیرد.