طرح‌های پژوهشی کاربردی

تعداد بازدید:۲۷۲۷

آن دسته از قراردادهای پژوهشی که اعتبار آن از طریق عقد قرارداد با دستگاه ها، شرکت های دولتی و خصوصی و سازمان های خارج از دانشگاه تامین می شود طرح پژوهشی کاربردی تلقی می گردند. پس از ارائه پروپوزال و تصویب آن توسط کارفرما پیش نویس قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و قرارداد توسط صاحبان امضای مجاز امضا می شود. این قرارداد طی موافقتنامه داخلی به مجری واگذار و تضامین کتبی مورد نیاز تهیه و ارسال می شود. ارسال گزارشات مرحله ای و نهایی و دریافت اعتبارات مربوطه از طریق واحد منعقد کننده قرارداد انجام می گردد.
پس از اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی، تسویه حساب قرارداد انجام می شود. با دریافت رونوشت ابلاغ طرح از واحدها اطلاعات قراردادها در سامانه RTIS ثبت شده و پس از دریافت اطلاعات مالی مربوط به اعتبارات مرحله ای دریافتی نیز گرنت طرح‌های کاربردی ثبت می گردد. بالاسری طرح های کاربردی ۱۵/۵ درصد دریافتی هر مرحله و میزان مالیات نیز ۵ درصد می باشد.

آیین‌نامه‌ و فرم‌ها

پرسش‌های متداول