مالکیت فکری

تعداد بازدید:۷۶۸۶

 

اعضای هیأت علمی، دانشجویان و محققان می‌توانند جهت حفظ مالکیت دستاوردهای پژوهشی در قالب ثبت اختراع تقاضاهای خود را برای اداره کل نظارت و برنامه ریزی-پژوهشی، دفتر مالکیت فکری سرکار خانم کریمی ارسال نمایند.

سامانه مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران