طرح‌های ساتع

تعداد بازدید:۲۲۱۵

شرایط طرح های ساتع
بر اساس آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (مندرج در پیوست ۳ قانون بودجه) می‌بایست به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اختصاص یابد. به‌همین منظور شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ضمن اطلاع‌رسانی اولویت‌های پژوهشی خود در سامانه ساتع به آدرسsate.atf.gov.ir، موظف به واریز ۲۵ درصد از منابع موضوع این قانون به حساب خاص خزانه می‌باشند. 
منابع موضوع این آئین‌نامه در قالب پروژه‌های پژوهشی کاربردی، اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های پسادکتری، پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل هزینه می‌گردد. شایان ذکر است مطابق ماده ۷ این آئین‌نامه حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان یا پژوهشگران پسادکتری یا دانش‌آموختگان پژوهشگر یا نیروی کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.
توضیح- اعتبار ۶۰ درصد صرفاً پرسنلی بوده و شامل خرید تجهیزات و مواد مصرفی نمی‌شود.

روند کار
سامانه ساتع، سامانه اجرایی تقاضا و عرضه طرح‌های پژوهشی و فناوری است. لازم است هر عضو هیأت علمی متقاضی (فناور) در این سامانه ثبت‌نام و اطلاعات لازم را تکمیل نماید. در صورتی که دانشجویی تمایل به همکاری در اولویت‌های حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی داشته باشد لازم است استاد راهنمای ایشان در سامانه ثبت‌نام و نسبت به بارگذاری پروپوزال و سایر فرایندها اقدام نماید. پس از پذیرش پروپوزال توسط کارفرما، فرایند عقد قرارداد همانند سایر قراردادهای کاربردی انجام و تصویر قرارداد توسط متقاضی (کارفرما) در سامانه بارگذاری خواهد شد. پس از عقد قرارداد اطلاعات می‌بایست در سامانه ثبت و گزارش‌های مرحله‌ای و درخواست‌ها نیز از طریق همین سامانه جهت بررسی و اقدام ارسال شود. سازمان برنامه و بودجه مبالغ قابل پرداخت را بر اساس تائید دبیرخانه شورای عالی عتف به خزانه اعلام کرده و اعتبارات بر اساس نامه تخصیص شورای عتف از خزانه به دانشگاه تخصیص می‌یابد.


در همین خصوص طبق دستورالعمل اجرایی معاون اداری و مالی دانشگاه جهت هزینه نمودن اعتبار بند (و) تبصره (9) قانون بودجه و رعایت الزامات قانونی با تاکید بر نظر دیوان محاسبات کشور لازم است کلیه قراردادها در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه منعقد گردد در غیر این‌صورت امکان تأمین اعتبار و پرداخت وجود ندارد.
نکته- مطابق نظر دیوان محاسبات وجه ۶۰ درصد راسا باید توسط سیستم مالی دانشگاه به گروه موضوع ماده ۷ آئین‌نامه بند (و) و (ح) تبصره ۹ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت شود و از سویی حسابرسان، خصوصاً حسابرسان تأمین اجتماعی در قبال پرداخت هزینه پرسنلی / حق التحقیق به آن گروه درخواست ارائه رسید پرداخت بیمه / مفاصا حساب دارند. لازم به ذکر است تنها بابت پژوهشگر در این خصوص ساز و کار مناسبی وجود دارد و به‌کارگیری سایر گروه‌ها حق بیمه قابل توجهی به قرارداد تحمیل خواهد نمود.

آیین‌نامه‌ و فرم‌ها