طرح های کاربردی شخصی

تعداد بازدید:۱۷۵۳

طرح های کاربردی که مستقیماً بین کارفرما و عضو هیات علمی منعقد شود طرح کاربردی شخصی نامیده می شود. عموماً معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و بعضی از نهادها و شرکت ها با اعضای هیات علمی بصورت مستقیم و بدون دخالت دانشگاه قرارداد پژوهشی عقد می نمایند. در صورت تمایل عضو هیات علمی و با احراز شرایط ذیل قرارداد فوق می تواند به عنوان طرح کاربردی شخصی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فن آوری دانشگاه ثبت گردد و عضو هیات علمی از امتیازات و گرنت مرتبط با آن منتفع گردد. طبیعتاً کلیه مسائل مالیاتی و بیمه ای طرح های شخصی بر عهده مجری می باشد و دانشگاه هیچ مسولیتی در قبال مشکلات احتمالی ندارد.

  • قرارداد های صندوق حمایت از پژوهشگران و معاونت علمی و فن آوری: طرح های مورد حمایت صندوق پژوهشگران ریاست جمهوری با درخواست مجری به اداره کل پژوهش های کاربردی، ارائه تصویر قرارداد، تصویر چک دریافتی، گواهی اختتام و فیش واریز ۱۲.۵ درصد کل قرارداد (مندرج در نامه شماره ۱۰۴۰۸۴/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶) مورد بررسی قرار گرفته و در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فن آوری (RTIS) ثبت می گردد.
  • سایر قراردادهای شخصی: قراردادهای پژوهشی که فیمابین کارفرمای خارج از دانشگاه و یک عضو هیات علمی منعقد و اجرا می گردد با شرایط مشخصی امکان ثبت در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فن آوری (RTIS) را دارد. این قراردادها با درخواست مجری و ارائه مستندات لازم در شورای موارد خاص پژوهش های کاربردی مطرح و در صورت پذیرفته شدن با واریز ۲۵ درصد بالاسری، به عنوان قرارداد کاربردی عضو هیات علمی در سامانه لحاظ می گردد.

آیین‌نامه‌ و فرم‌ها